Nakúpite nás v Bratislave – TENDER NOVEMBER a v Prahe – SHOWROOM.

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nakupovanie na internetovom obchode PART ( www.madebypart.sk )

Predajca: Mgr art. Zuzana Kubánová 

Adresa: Zuzana Kubánová, Horná Streda 485, 91624 Horná Streda

Objednaním produktov kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú k nákupu a platia medzi predajcom a kupujúcim zaslaním objednávky a ďalej sa vzťahujú k prípadnej reklamácii produktu.

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Zuzana Kubánová, Horná Streda 485, 91624 Horná Streda, DIČ:1079380379 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.

Kontakt na predávajúceho je – email: contact@madebypart.com, telefónne číslo: +421 907 590286

Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.madebypart.com (ďalej aj “Internetový obchod“).

Dodávateľom produktov ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.

Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho. Produkty sú aj ďalšie tovary, ktoré predávajúci zhotoví na základe objednávky kupujúceho, podľa požiadaviek a špecifikácie kupujúceho.

Zmluvou sa rozumie zmluva o dielo. 

V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: contact@madebypart.com Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy o dielo

V prípade produktov, ktoré má predávajúci umiestnené v internetovom obchode sa návrhom na uzatvorenie zmluvy o dielo zo strany kupujúceho rozumie objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy o dielo, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho.

V prípade produktov, ktoré nemá predávajúci umiestnené v internetovom obchode alebo v prípade produktov, ktoré síce má predávajúci umiestnené v internetovom obchode ale kupujúci má záujem o produkt v inom vyhotovení alebo s akýmikoľvek zmenami sa návrhom na uzatvorenie zmluvy o dielo rozumie cenová ponuka predávajúceho zaslaná kupujúcemu prostredníctvom emailu obsahujúca špecifikáciu produktu o zhotovenie ktorého má kupujúci záujem, cenu za zhotovenia a lehotu dodania produktu. K uzatvoreniu zmluvy dochádza akceptáciou cenovej ponuky zo strany kupujúceho, ktorý cenovú ponuku akceptuje vyjadrením súhlasu zaslaného emailom na emailovú adresu predávajúceho z ktorej mu bola doručená cenová ponuka.

Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

Zmluva o dielo môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním..

III. Cena za dielo a platobné podmienky

Cena za dielo objednané prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), v prípade produktov umiestnených v internetovom obchode, je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná, predávajúci nie je platcom DPH – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII.

Cena za dielo objednané prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“), v prípade produktov ktoré nie sú umiestnené v internetovom obchode alebo v prípade produktov, ktoré síce má predávajúci umiestnené v internetovom obchode ale kupujúci má záujem o produkt v inom vyhotovení alebo akýmikoľvek zmenami, bude uvedená v cenovej ponuke zaslanej zo strany predávajúceho kupujúcemu. Takto uvedená cena bude konečná, predávajúci nie je platcom DPH – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII.

Základným platidlom je mena euro.

Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok.

IV. Spôsoby platby

Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

  • platba bankový prevod
  • platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.

V. Dodanie produktov

V prípade produktov, ktoré má predávajúci umiestnené v internetovom obchode, je produkt expedovaný jedného mesiaca odo dňa uzatvorenia zmluvy a úhrady ceny za produkt, čím sa rozumie pripísania peňažnej sumy na účet Predávajúceho.

V prípade produktov, ktoré nemá predávajúci umiestnené v internetovom obchode alebo v prípade produktov, ktoré síce má predávajúci umiestnené v internetovom obchode ale kupujúci má záujem o produkt v inom vyhotovení alebo akýmikoľvek zmenami, je produkt expedovaný v lehote určenej v cenovej ponuke a odsúhlasenej kupujúcim, pričom lehota začína plynúť odo dňa úhrady ceny za produkt, čím sa rozumie pripísania peňažnej sumy na účet Predávajúceho.

Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim. Ak kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska kupujúceho.

Dodanie produktu predávajúci uskutoční k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu) prostredníctvom spoločnosti Slovenská Pošta alebo Zasielkovňa

Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).

Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

VI. Prevzatie produktu

Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia produktu.

Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:

  • dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
  • dodania veci v poškodenom obale alebo,
  • dodaní veci bez príslušných dokladov.

Pokiaľ dôjde k dodaniu veci kupujúcemu podľa písm. a) bodu 3 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal produkt v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

Slovensko

  • Slovenská pošta – 3 eura
  • PACKETA – 3 eura

Česka republika

  • Zásielkovňa CZ– 4 euro

Európa – krajiny Zásielkovňa – 9 euro

Bezplatná doprava nad 120 euro v rámci Slovenska a Českej republiky

VIII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: Zuzana Kubánová, Horná Streda 485, 91624 Horná Streda. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu.

Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.

Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu v internetovom obchode predávajúceho.

Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady navrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu,, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

Predávajúci vráti zaplatené plnenie za produkt ako i náklady preukázateľne vynaložené na objednanie produktu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.

Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto článku, nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade objednávky produktu, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, v prípade produktu vyrobeného na mieru alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

IX. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

X. Reklamačný poriadok

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Ohľadom reklamácie nás prosím najskôr kontaktujte :
email: contact@madebypart.com, telefónne číslo: +421 907 590286

XI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je umiestnený v internetovom obchode Predávajúceho.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 1.5.2021

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.