Nakúpite nás v Bratislave – TENDER NOVEMBER a v Prahe – SHOWROOM.

Odoslanie objednávky cez e-shop www.madebypart.com je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

www.madebypart.com spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. www.madebypart.com zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

www.madebypart.com spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať emailom na adresu contact@madebypart.com.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (prepravná spoločnosť a pod.).

Účelom spracúvania osobných údajov je:

1. Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru;
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu;
4. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií.
5. newsletter

Vytvorením objednávky na e-shope www.madebypart.com ako objednávateľ udeľujem výslovný súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobnách údajov fyzickej osoby v rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo/právnickej osoby v rozsahu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu na účely:

1. Vystavenie daňového dokladu / faktúry, v zmysle 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru;
3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru, evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu;
4. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií.
5. newsletter

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom.

Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré návštevník požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.).

Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

KONTAKTNE UDAJE

Zuzana Kubánová, Horná Streda 485, 91624 Horná Streda

contact@madebypart.com
+421 907 590 286

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.